ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-1045 „Работата – сигурна и безопасна“

brosura1brosura4

Основна цел на проекта е да подобри работната среда в ‚ЕЛСТАРТ“ ООД , чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд и въвеждане на по-ефективни и гъвкави форми на заетост.

Специфични цели:

  • Осигуряване и въвеждане на гъвкави форми на заетост, за да се създадат възможности за съвместяване на личния и професионалния живот
  • Създаване на условия за удължаване на професионалния живот на хора, навършили 54 години
  • Внедряване в предприятието на специализиран софтуер, който да помогне при управлението на персонала
  • Реорганизация на работните процеси, в резултат на извършването на анализ и доклад
  • Създаване на предпоставка за повишаване качеството на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионални заболявания, чрез въвеждане на колективни средства за защита, както и модернизация, реконструкция и обезопасяване на съществуващи обекти
  • Осигуряване на качествени и съвременни лични предпазни средства и специализирано работно облекло, съответстващи на динамиката на трудовия процес и оценката на риска
  • Обучение на персонала за това как да предотвратяват възможните рискове за здравето, свързани с работното място
  • Провеждане на обучение на служителите на предприятието, свързано с безопасната работа с нововъведеното оборудване в резултат от проектните дейности

Дейности по проекта:

Дейност 1. Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост Дейност 1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца

Дейност 2. Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 години)

Дейност 3. Разработване на стратегия за организация на работните процеси

Дейност 4. Обезпечаване на предприятието със софтуер

Дейност 5. Закупуване на ЛПС и специално работно облекло

Дейност 6. Осигуряване на средства за колективна защита

Дейност 7. Осигуряване на социални придобивки за работещите

Дейност 8. Обучение на работниците и служители

 

Дейност 9. Дейности за организация и управление на проекта

Дейност 10.  Дейности по информиране и публичност

 

Бенефициент:

    „ЕЛСТАРТ“ ООД

      Гр. Русе, ул. „Аксаков“ 1

    Адрес производство: Русе, ул. „Димитър Бaсарбовски“ 78

Телефон: 082 82 56 98

Факс: 082 82 56 97

 

Процедура за предоставяне на БФП

BG05M9OP001-1.008

"Добри и безопасни условия на труд"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.